Porno chat bodile

Posted by / 21-Jul-2020 07:15

Porno chat bodile

Babang ba kopanya mantsoe a sa kopanyoeng, le a kopanyoang ba a arola ka lebaka la ho se tsebe kapa ka lebaka la ho hloka buka e hlalosang nepahalo ya mantsoe a Sesotho. Bonneteng ke hore kajeno nka o hlapanyetsa hore ha ho motho ya ka tsebang setho, moetlo kapa puo tsa dichaba tse ding ka botlalo a sa tsebe puo ya habo, moetlo kapa mekgwa le ditlwaelo tsa habo!!! Mohlala: lentsoe tebuka le ka bolela seseng Lesotho, ha Qwaqwa kapa Foreisetata (Free State) kapa Gauteng e hlalosoa ka tsela enngwe. Metoa e emeng e le meng: e bolela hore lentsoe le hlalosoang ha le na sekgowa kapa ha le hlalosehe hantle ka puo ya senyesemane. Lebakabaka la ho batla kapa ho batlisisa mantsoe a Sesotho le ho a ngola ke hore ekare babang ba Basotho ba tshaba Sesotho: ho se bua kapa ho se ngola.

Babang ba ngola puo ya Sesotho ka tsela eo ba e ratang, ho sa natsoe hore lentsoe leo ba le ngolang le nepahetse kapa che. Tse ding tsa dibuka tse hloahloa tse matlafatsang Sesotho ke Maratha a dilepe (Damane M); Dikoma (Guma S. M); Liphoofolo, linonyana, litaola le lithoko tsa tsona (Mapetla J.); Ithute lilotho (Moletsane I. M); Litshomo tsa Basotho (Jacottet E); Lithoko tsa makoloane (Jankie H. Kgutsufatso ena ha e bolele hore lentsoe leo ho fanoang ka lona le tlameha ho hlalosoa, empa le bolela tsela le kgetho eo lentsoe leo le ka ngoloang ka yona mmoho le mantsoe a bapelaneng le lona. Letshwao le bolelang hore tlhaloso ya lentsoe ha e kgotsofatse ka botlalo ho ya ka dipatlisiso. Mohlala: aba=kabo, abelana=kabelano, aha=kaho, ahlamisa=kahlamiso, ahlola=kahlolo, akaretsa=kakaretso, atleha=katleho, jj. Karolo ya maetsi a qalang ka tlhaku ena a fetohela ho tlhaku ya “K” ha eba mareho kapa mabitso.

Porno chat bodile-12Porno chat bodile-64Porno chat bodile-40

Ke puo ya tse ding tse nang le mantsoe a mangata ka ho fetisisa Afrika e ka Borwa. M Ngcangca, le tse ding tse ngata tse sa bolelwang mona. Ditebo tse kgolo di lebisoa ho Mmamadiela Mmakoete Chitja ya tsebileng ho hlalosa mantsoe amang a sekgalekgale; Ruth Chitja; Diako Chitja; Tsoarelo Chitja; Basotho bao ba neng ba botsoa emeng ya meelelo ya mantsoe; mmoho le Lesedi FM.

One thought on “Porno chat bodile”